Regulamin korzystania
ze sklepu internetowego www.alexhp.pl/sklep przez osoby będące konsumentami.

Postanowienia wstępne

1. Sklep internetowy, zwany dalej Sklepem, znajdujący się pod adresem www.alexhp.pl/sklep prowadzony jest przez ALEX S.C. Agnieszka Staniek, Agnieszka Stachura, 43-502 Czechowice – Dziedzice przy ul. Renarda 16, NIP: 6521647492, REGON: 240006169.

2. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki sprzedaży towarów przez Sklep.

Sklep internetowy

1. Sklep jest częścią serwisu internetowego www.alexhp.pl, na której zamieszczone są informacje o sprzedawanych towarach, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Sklep prowadzi sprzedaż wysyłkową towarów na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Umowa sprzedaży zawierana jest pomiędzy Klientem a Agnieszka Staniek Beata Staniek ALEX S.C.

4. Wszystkie towary sprzedawane w Sklepie są fabrycznie nowe i zostały dopuszczone do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

5. Ceny towarów widniejące w sklepie internetowym podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT (są cenami brutto).

6. Sklep może dokonywać zmian cen, przy czym w przypadku złożenia zamówienia przez Klienta, wiążąca jest cena obowiązująca w momencie składania zamówienia.

Klienci Sklepu

Klientem Sklepu może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych będąca konsumentem w rozumieniu Kodeksu Cywilnego czyli każda osoba fizyczna, dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Składanie zamówień

1. Zamówienia Klientów na towary sprzedawane w Sklepie przyjmowane są za pośrednictwem strony internetowej.

2. Zamówienia można składać całodobowo przez cały rok.

3. Sklep potwierdza zawarcie umowy poprzez wiadomość wysłaną Klientowi drogą mailową przez upoważnionego pracownika Sklepu.

4. W przypadku gdy zamówienie obejmuje towar, które nie jest dostępny w magazynie Sklepu, Sklep poinformuje o tym fakcie Klienta najpóźniej w następnym dniu roboczym po przyjęciu zamówienia.

Realizacja zamówienia

1. Umowy są realizowane w terminie do 7 dni od dnia ich zawarcia w przypadku wyboru płatności przy odbiorze oraz w terminie do 7 dni od dnia zaksięgowania zapłaty na rachunku bankowym Sklepu w przypadku wyboru przedpłaty w godzinach od 8:00 do 14:00 od poniedziałku do piątku. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 14:00, w soboty, niedzielę oraz święta - będą realizowane następnego dnia roboczego.

2. Terminy realizacji określone w ust. 1 nie dotyczą towarów:

a/ przy których podano inny termin realizacji. Do tych towarów stosuje się termin realizacji, który został podany przy produkcie,

b/ o właściwościach określonych indywidualnie przez Klienta (tj. produkowanych na indywidualne zamówienie). W takich przypadkach termin realizacji zostaje każdorazowo ustalony przez strony.

Forma płatności

1. Zapłata za towary może nastąpić w następujący sposób:

a/ płatność przy odbiorze, w tym przy odbiorze osobistym oraz w przypadku wysyłki produktów tzw. opcja „za pobraniem”,

b/ przedpłata – przekazem pocztowym lub przelewem na rachunek bankowy Sklepu nr: PKO BP 18 1020 1390 0000 6202 0141 2352.

2. W przypadku wyboru płatności w formie przedpłaty Sklep zobowiązuje się do potwierdzenia otrzymania zapłaty za towary objęte umową w ciągu 24 godzin od zaksięgowania zapłaty na rachunku bankowym Sklepu.

Wysyłka

1. Wysyłka towarów następuje za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD lub DHL według następujących stawek:

2. Koszt przesyłek dla DHL jest następujący:

  • 18,00 zł netto za przesyłkę do 31,5kg,

3. Przesyłki powyżej 500,00 zł i wadze do 31,5kg netto są wysyłane na koszt sklepu

4. O kosztach wysyłki Klient jest informowany w trakcie składania zamówienia. W przypadku zamówienia na towary o łącznej wadze powyżej 30 kg Klient jest informowany o konieczności skontaktowania się ze Sklepem w celu indywidualnego ustalenia kosztów wysyłki.

5. Dopuszcza się również opcję odbioru osobistego towarów pod adresem: ul. Renarda 16, 43 – 502 Czechowic - Dziedzice. Przed dokonaniem odbioru osobistego Sklep konieczny jest kontakt telefoniczny lub mailowy zgodni z danymi zawartymi w części regulaminu dotyczącej składania zamówień.

Odstąpienie od umowy

1. Klient będący konsumentem może odstąpić od umowy bez podania przyczyny, składając na adres Sklepu oświadczenie na piśmie (zgodnie ze wzorem oświadczenia o odstąpieniu) w terminie 10 dni od otrzymania produktów objętych umową. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

2. W razie odstąpienia od umowy umowa uważana jest za niezawartą.

3. Prawo odstąpienia, o którym mowa w ust. 1, nie przysługuje w wypadkach:

a) świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny,

b) dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,

c) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym.

d) świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,

e) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,

f) dostarczania prasy,
g) usług w zakresie gier hazardowych.

Reklamacje

1. Reklamacje powinny być składane pisemnie (listownie, faxem, e-mailem) na adres Sklepu Internetowego określony w postanowieniach wstępnych regulaminu lub na adres poczty elektronicznej biuro@alexph.pl

2. Reklamacje rozpatrywane są:

- w przypadku reklamacji Klienta będącego konsumentem – w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. Nierozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni jest jednoznaczne z jej uwzględnieniem;

Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych jest przez ALEX S.C. Agnieszka Staniek Beata Staniek 43-502 Czechowice – Dziedzice przy ul. Renarda 16, NIP: 652164792, REGON: 240006169.

2. Dane osobowe Klienta są przetwarzane za zgodą Klienta w celu realizacji umów, a także w celach marketingowych Administratora danych.

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże stanowi element niezbędny rejestracji i dokonywania zakupów w Sklepie. Brak zgody na przetwarzanie danych uniemożliwia realizację celów, o których mowa w ust. 2.

4. Dane osobowe Klienta są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U.2002.101.926 z późn. zm.).

5. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania (w tym uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania) i usunięcia – kierując stosowne żądanie na adres Administratora danych, pocztą elektroniczną na adres biuro@alexhp.pl.

Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, a także Ustawy o ochronie

niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

2. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Sklepu Internetowego www.alexhp.pl/sklep