Regulamin korzystania
ze sklepu internetowego www.alexhp.pl/sklep przez osoby niebędące konsumentami.

Postanowienia wstępne

1. Sklep internetowy, zwany dalej Sklepem, znajdujący się pod adresem www.alexhp.pl/sklep prowadzony jest przez ALEX S.C. Agnieszka Staniek, Agnieszka Stachura, 43-502 Czechowice – Dziedzice przy ul. Renarda 16, NIP: 6521647492, REGON: 240006169.

2. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki sprzedaży towarów przez Sklep.

Sklep internetowy

1. Sklep jest częścią serwisu internetowego www.alexhp.pl, na której zamieszczone są informacje o sprzedawanych towarach, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Sklep prowadzi sprzedaż wysyłkową towarów na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Umowa sprzedaży zawierana jest pomiędzy Klientem a Agnieszką Staniek Beatą Staniek, wspólnikami ALEX S.C.

4. Wszystkie towary sprzedawane w Sklepie są fabrycznie nowe i zostały dopuszczone do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

5. Wszystkie ceny za produkty podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT (są cenami brutto).

Klienci Sklepu

Klientem Sklepu może być każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoba prawna.

Składanie i przyjęcie oferty

1. Zamówienia Klientów na towary sprzedawane w Sklepie przyjmowane są za pośrednictwem strony internetowej.

2. Zamówienia można składać całodobowo przez cały rok.
3. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z zawarciem umowy.

4. Sklep potwierdza zawarcie umowy poprzez wiadomość wysłaną Klientowi drogą mailową przez upoważnionego pracownika Sklepu.

5. W przypadku gdy zamówienie obejmuje towar które nie są dostępne w magazynie Sklepu, Sklep poinformuje o tym fakcie Klienta najpóźniej w następnym dniu roboczym po przyjęciu zamówienia.

Realizacja umowy

1. Umowy są realizowane w terminie do 7 dni od dnia ich zawarcia w przypadku wyboru płatności przy odbiorze oraz w terminie do 7 dni od dnia zaksięgowania zapłaty na rachunku bankowym Sklepu w przypadku wyboru przedpłaty w godzinach od 8:00 do 14:00 od poniedziałku do piątku. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 14:00, w soboty, niedzielę oraz święta - będą realizowane następnego dnia roboczego.

2. Terminy realizacji określone w ust. 1 nie dotyczą produktów:

a/ przy których podano inny termin realizacji. Do tych produktów stosuje się termin realizacji, który został podany przy produkcie,

b/ o właściwościach określonych indywidualnie przez Klienta (tj. produkowanych na indywidualne zamówienie). W takich przypadkach termin realizacji zostaje każdorazowo ustalony przez strony.

3. Jeżeli termin realizacji poszczególnych produktów jest różny, realizacja następuje w terminie dłuższym.

Formy płatności

1. Zapłata za towary może nastąpić w następujący sposób:

a/ płatność przy odbiorze, w tym przy odbiorze osobistym oraz w przypadku wysyłki produktów tzw. opcja „za pobraniem”,

b/ przedpłata – przekazem pocztowym lub przelewem na rachunek bankowy Sklepu nr: PKO BP 18 1020 1390 0000 6202 0141 2352.

2. W przypadku wyboru płatności w formie przedpłaty Sklep zobowiązuje się do potwierdzenia otrzymania zapłaty za produkty objęte umową w ciągu 24 godzin od zaksięgowania zapłaty na rachunku bankowym Sklepu.

Wysyłka

1. Wysyłka towarów następuje za pośrednictwem firmy kurierskiej  DHL według następujących stawek:

2. Koszt przesyłek jest następujący:

  • 18,00 zł netto za przesyłkę do 31,5kg,

3. Koszty wysyłki produktów pokrywa Klient, za wyjątkiem przesyłek o wartości powyżej 500,00 zł i wadze do 31,5kg netto, które są wysyłane na koszt sklepu.

4. O kosztach wysyłki Klient jest informowany w trakcie składania zamówienia. W przypadku zamówienia na towary o łącznej wadze powyżej 30 kg Klient jest informowany o konieczności skontaktowania się ze Sklepem w celu indywidualnego ustalenia kosztów wysyłki.

5. Dopuszcza się również opcję odbioru osobistego towarów pod adresem: ul. Renarda 16, 43 – 502 Czechowice - Dziedzice. Przed dokonaniem odbioru osobistego w Sklepie konieczny jest kontakt telefoniczny lub mailowy zgodnie z danymi zawartymi w części regulaminu dotyczącej składania zamówień.

Reklamacje

1. Reklamacje powinny być składane pisemnie (listownie, faxem, e-mailem) na adres Sklepu Internetowego określony w postanowieniach wstępnych regulaminu lub na adres poczty elektronicznej biuro@alexhp.pl

2. Reklamacje rozpatrywane są:

- w przypadku reklamacji Klienta niebędącego konsumentem – w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji.;

3. Klient niebędący konsumentem może złożyć reklamację w terminie 14 dni od otrzymania towaru wadliwego lub niezgodnego z umową. Podstawą reklamacji jest protokół szkody sporządzony przez pracownika firmy kurierskiej (w przypadku uszkodzenia produktu podczas wysyłki) oraz dowód zakupu produktów. Po upływie terminu, o którym mowa w zd. 1, lub w przypadku braku protokołu szkody (w przypadku uszkodzenia towaru podczas wysyłki) i dowodu zakupu produktów Sklep nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady towaru.

4. W razie stwierdzenia, że reklamacja Klienta niebędącego konsumentem jest nieuzasadniona ponosi on wszelkie koszty związane z reklamacją.

Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych jest przez ALEX S.C. Agnieszka Staniek Beata Staniek 43-502 Czechowice – Dziedzice przy ul. Renarda 16, NIP: 652164792, REGON: 240006169.

2. Dane osobowe Klienta są przetwarzane za zgodą Klienta w celu realizacji umów, a także w celach marketingowych Administratora danych.

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże stanowi element niezbędny do rejestracji i dokonywania zakupów w Sklepie. Brak zgody na przetwarzanie danych uniemożliwia realizację celów, o których mowa w ust. 2.

4. Dane osobowe Klienta są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U.2002.101.926 z późn. zm.).

5. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania (w tym uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania) i usunięcia – kierując stosowne żądanie na adres Administratora danych, pocztą elektroniczną na adres biuro@alexhp.pl

Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

2. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Sklepu Internetowego www.alexhp.pl.

3. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży wobec osób niebędących konsumentami jest sąd właściwy dla siedziby Sklepu.